दरखास्त फाराम तथा पाठ्यक्रम


लोक सेवा आयोग बाट लिइने यस केन्द्रको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक, खुला र समाबेसी पदहरुको लागि दरखास्त फाराम तथा पाठ्यक्रम निम्नानुसार डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

course of study.pdf

applicationform_Page_1.jpg

applicationform_Page_2.jpg

applicationform_Page_3.jpg